Publikacje / Publications

red. Jerzy Szyszka

http://orcid.org/0000-0002-3898-7491

Książki / Books:

1. M. Kaczmarzyk, A. Starakiewicz, J. Szyszka ; Selected issues of building physics in theory and calculation. Oficyna Wydawnicza  Politechniki Rzeszowskiej 2015

2. Budownictwo ogólne Tom 3. Elementy budynków. Podstawy projektowania. - rozdział 6-współautor.  Wydawnictwo Arkady 2008,

3.  Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie, Rozdział 3- autor- Warunki zabudowy i zagospodarowania działki budowlanej,      Wydawnictwo Verlag Dashofer, 2008,

4. A.Starakiewicz, J.Szyszka, Fizyka budowli w zadaniach - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 2005.

5-L.Lichołai,  J.Szyszka, Budownictwo ogólne. Podstawy projektowania domów jednorodzinnych. Oficyna Wydawnicza  Politechniki Rzeszowskiej 2003
 

Artykuły i referaty / Articles and papers:

43. Szyszka, J.; Bevilacqua, P.; Bruno, R. An Innovative Trombe Wall for Winter Use: The Thermo-Diode Trombe Wall. Energies 2020, 13, 2188.

42. Szyszka, J. Experimental Evaluation of the Heat Balance of an Interactive Glass Wall in A Heating Season. Energies 2020, 13, 632

41. Szyszka Jerzy, 2020, Przegrody kolektorowo- -akumulacyjne, Builder 270 (01). DOI: 10.5604/01.3001.0013.6117

40. Szyszka J.,Badanie poprawy bilansu okna przez instalację dodatkowego okna wewnętrznego. Izolacje 2019/2

39. Szyszka J.; Simulation of modified Trombe wall, E3S Web of Conferences 49, 00114 (2018)

38. Szyszka J., Starakiewicz A.; A quasi-box window concept to improve the thermal-insulation property of old windows - case study, E3S Web of Conferences 49, 00115 (2018)

37. B. Dębska, L. Lichołai, J. Szyszka, Innovative composite on the basis of an aerogel mat with an epoxy resin modified with PET waste and PCM,E3S Web of Conferences,44,, 00031 (2018)

36.J. Szyszka et al ,Selective Internal Heat Distribution in Modified Trombe Wall, 2017 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 95 042018 (2017)

35. Piotr Ochab, et a (Jerzy Szyszka),  Passive Residential Houses with the Accumulation Properties of Ground as a Heat Storage Medium, l 2017 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 95 042017 (2017)

34.L.Licholai., A.Starakiewicz, P. Murias, J. Szyszka; Wpływ ramki dystansowej na rozkład temperatury na powierzchni szyby zespolonej w świetle badań termowizyjnych, Fizyka budowli w teorii i praktyce, Tom VII , Nr1, Łodź 2015.

33. L.Lichołai, J.Szyszka -Possibilities of the aerogel application in building, Zeszyt,No 756, Konferencja: Teoria i Praktyka Budownictwa,Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy,Politechnika Lwowska, Lwów 2013.


32. L.Lichołai, J. Szyszka "Badania symulacyjne efektywności energetycznej szczelinowej przegrody kolektorowo-akumulacyjnej (SPKA)" zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska z 59. Oficyna Wydawnicza PRz 2012.

31. J.Szyszka, L.Licholai, A. Starakiewicz; Aerożel w budownictwie,Inżynier budownictwa 3/2011, Wydawnictwo Polskiej Izby Inzynierów Budownictwa, Warszawa 2011.

30. J. Szyszka, L.Lichołai, A. Starakiewicz; „Przegrody słonecznie aktywne- szczelinowa przegroda kolektorowo-akumulacyjna SPKA”. Izolacje 3/2011, DW Medium . Warszawa 2011.

29. L. Lichołai, J. Szyszka. Badania szczelinowej przegrody kolektorowo - akumulacyjnej. Biuletyn informacyjno-techniczny. PZIiTB IV/2010

28. J. Szyszka, Technologie energooszczędnych ścian zewnętrznych budynków, Poradnik inspektora nadzoru kierownika budowy i inwestora 3/10, Warszawskie Centrum Postępu Techniczno - Organizacyjnego Budownictwa  WACETOB, Warszawa, 2010

27. J. Szyszka,  Izolacje aerożelowe, Izolacje 9/2009 , Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2009

26. J. Szyszka, L.Lichołai, A. Starakiewicz; Skutki niedostatecznej termoizolacji ścianki kolankowej, Warszawa, Dom Wydawniczy Medium,  Izolacje 05/2007

25. J.Szyszka, Przegroda kolektorowo-wymiennikowa. Międzynarodowa Konferencja Energii Słonecznej i Budownictwa Ekologicznego. Solina 2008. Oficyna Wydawnicza PRz 2008,

24. J.Szyszka, Badania wpływu rozwiązań materiałowych na funkcjonowanie niewentylowanej przegrody kolektorowo-akumulacyjnej. Międzynarodowa Konferencja Energii Słonecznej i Budownictwa Ekologicznego. Solina 2008. Oficyna Wydawnicza PRz 2008,

23. J.Szyszka, A. Starakiewicz ; Wybrane aspekty doboru okien w budynkach,Warszawa, Dom Wydawniczy Medium,  Izolacje 11,12/2008

22. J. Konkol, J.Szyszka, Wybrane metody oceny porowatości betonu, Międzynarodowa Konferencja Energii Słonecznej i Budownictwa Ekologicznego. Solina 2008. Oficyna Wydawnicza PRz 2008,

21. J.Szyszka: Kierunki rozwoju energooszczędnych technologii ścian zewnętrznych budynków. Warszawa. Dom Wydawniczy Medium. Izolacje 1/2008

20. L. Lichołai, J.Szyszka, A. Starakiewicz.: Rozwiązania materiałowe ścian kolektorowo-akumulacyjnych. Bydgoszcz. Wydawnictwo Bud-Media, Warstwy 1/2008.

19. J.Szyszka, L.Lichołai, A.Starakiewicz; Problem niedostatecznej termoizolacji ścianki kolankowej,Miesięcznik Informacyjno-Techniczny, Dom Wydawniczy Medium, Izolacje 05/2007,

18. J. Szyszka -Ściany kolektorowo-akumulacyjne. Konferencja "Perspektywy finansowania rozwoju Eko-budownictwa ze środków zagranicznych" Lwów 7-8.12.2006

17. A. Starakiewicz, L. Lichołai, J.Szyszka Zapotrzebowanie budynków na energię cieplną w zmiennych warunkach klimatycznych, Materiały Budowlane, 3/2006

16. A. Starakiewicz, J. Szyszka "Problem zawilgocenia stropodachu krytej pływalni, Miesięcznik Informacyjno-Techniczny, Dom Wydawniczy Medium, Izolacje 1/2006

15. J. Szyszka, P. Miąsik, Dobór kąta nachylenia płaskiego kolektora słonecznego w budynku jednorodzinnym, Międzynarodowa Konferencja Energii Słonecznej i Budownictwa Ekologicznego. Solina 2006. Oficyna Wydawnicza PRz 2006,

14. J. Szyszka, A. Starakiewicz, L. Lichołai . P. Miąsik, Badania akumulacyjnej przegrody transparentnej, Międzynarodowa Konferencja Energii Słonecznej i Budownictwa Ekologicznego. Solina 2006. Oficyna Wydawnicza PRz 2006,

13. Szyszka Jerzy, Lichołai Lech, Analiza promieniowania słonecznego wg PN-B-02025:1999 i modelu Liu-Jordana, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 2004;

12. Starakiewicz Aleksander, Szyszka Jerzy, Lichołai Lech,Wpływ transparentnego dachu na temperaturę pomieszczenia, , ASTERIAS SP. Z O.O., 2004;

11. Szyszka Jerzy, Wpływ naroża budynku na możliwość powstania kondensacji powierzchniowej, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 2004;

10. Szyszka Jerzy, Lichołai Lech, Charakterystyka cieplna budynków mieszkalnych. Komputerowe wspomaganie projektowania ocieplenia, Miesięcznik Informacyjno-Techniczny, Dom Wydawniczy Medium, Izolacje 2003;

9. Lichołai Lech, Szyszka Jerzy, Ekonomiczne zagadnienia docieplania budynków jednorodzinnych, IZOLACJE, Miesięcznik Informacyjno-Techniczny, Dom Wydawniczy Medium, 2003;

8. Szyszka Jerzy, Stateczność swobodnej ścianki szczelnej zagłębionej w gruncie niespoistym., ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 2000;

7.J.Szyszka, Geotechniczne projektowanie fundamentów bezpośrednich wg EUROCODE7 i PN-81/B-03020,Konferencja Problemy teorii i praktyki budownictwa.T4.Politechnika Lwowska,1997

6. J.Szyszka, Przyczynek do obliczania nośności warstwowego podłoża gruntowego zbrojonego geowłókniną,OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 1997,

5.J.Konkol, J.Szyszka Stateczność skarp i zboczy w ujęciu komputerowym, Konferencja Problemy teorii i praktyki budownictwa.T4.Politechnika Lwowska,1997,

4. A. Pietrzyk, J. Szyszka, Wybrane problemy posadowienia budowli na gruntach zapadowych,OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, z.26/1996

3.J. Strożecki, J. Szyszka, Osuwiska w gruntach małospoistych, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, z.26/1996,

2. Szyszka J. ,Gąska P. Optymalizacja płytowo-kątowej ściany oporowej dla kryterium minimalnej szerokości fundamentu. XLII Konferencja Naukowa, Krynica 1996,

1.  A. Zieliński, J.Szyszka, A. Bąk,J. Michalski, W.L. Szymański, A. Szymański, Slow electrical current decay in concrete subjected to different environmental conditions, Conference "Dielectric and Related Phenomena, Zakopane, Poland 1994.

Patenty / Patents

PAT.234665: Przegroda kolektorowo-akumulacyjna transparentna dla budownictwa (Collector-and-accumulation transparent partition for building engineering). Decyzja 10.12.2019,  Publikacja 31.03.2020

Zgłoszenia patentowe / Patent applications:

Zgłoszenie patentowe z 18.102.2019 r.   P.431511 pt. „Interaktywna przegroda kolektorowo-akumulacyjna.

Zgłoszenie patentowe z 21.02.2019 r. nr WIPO ST10/C  PL.428996 pt. „Przegroda kolektorowo-akumulacyjna.

Zgłoszenie patentowe z 12.04.2018 r. nr P.425203 pt. „Przegroda kolektorowo-akumulacyjna transparentna  dla budownictwa

- Zgłoszenie patentowe z 10.06.2014 r. nr 4084888 pt. „Przegroda kolektorowo-akumulacyjna dla budownictwa i jej układ sterowania”.

- Movable window insulation, Submission number 1600003428,Application number EP15461528.0

-The manner of production of composite with a sandwich panel structure on the basis of aerogel mat, polyurethane or epoxy resin modified with glycolisate obtained on the basis of waste polyethylene terephthalate and encapsulated phase change material (PCM). PCT/PL2015/050040

- Przegroda budowlana izolacyjno-akumulacyjna i jej sposób wytwarzania PCT/PL2015/000150

Nagrody / Awards:

-Wyróżnienie Ministra Infrastruktury za współautorstwo książki Budownictwo ogólne Tom 3. Elementy budynków. Podstawy projektowania. - rozdział 6.  Wydawnictwo Arkady 2008

-Nagroda Zespołowa Drugiego Stopnia Rektora Politechniki Rzeszowskiej 2009

- Platinum Award, Natural Environment; Cracow  Intarg International Exhibition of Economic and Scientific Innovations 2015 :Movable window insulation.Rzeszow University of Technology

- Wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt "Mobilna izolacja okienna magazynująco-refleksyjna".

-2016 Nagroda Rektora  PRz  III stopnia za uzyskany tytuł naukowy

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję